Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
"Ekoskład" Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ekoskladsluzewo.pl

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadu o kodzie 19 12 12

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/01/2024 na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/01/2024

na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12

 

I.             Zamawiający:

Nazwa:                Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. Z o.o.

Adres:                   ul. Polna 87, 87-710 Służewo

Telefon:               54/282 02 45; 600 880 241

e-mail:                  kontakt@ekoskladsluzewo.pl

 

II.            Przedmiot zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

III.          Wymogi formalne:

1.       Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.       Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: kontakt@ekoskladsluzewo.pl i/lub t.kilanowski@ekoskladsluzewo.pl w formie skanu lub doręczona do siedziby Zamawiającego. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą firmę.

3.       Do oferty winien być dołączony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.      

IV.           Terminy:

1.       Termin składania ofert upływa 31.01.2024rgodz. 1300

Oferty złożone po tym terminie nie będą oceniane.

2.      Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.ekoskladsluzewo.pl

3.      Po wyborze ofert Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.

V.            Kryteria wyboru oferty:

cena – 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji po złożeniu oferty.

VI.        Informacje dodatkowe:

1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,

        unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,

        wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

2.       Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

3.       Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zapytania (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) –

       Tomasz Kilanowski, tel. 501 204 370

 

 

 

Prezes Zarządu

PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.

 

Informacja o wyborze oferty - zapytanie ofertowego Nr 02/12/2023/TK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/12/2023/TK na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 07 , 15 01 01 , 15 01 02 , 15 01 04 , 16 01 03

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/12/2023/TK na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach

 15 01 07 , 15 01 01 , 15 01 02 , 15 01 04 , 16 01 03

 

I.             Zamawiający:

Nazwa:                Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. Z o.o.

Adres:                   ul. Polna 87, 87-710 Służewo

Telefon:               54/282 02 45; 600 880 241

e-mail:                  kontakt@ekoskladsluzewo.pl

 

II.            Przedmiot zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

III.          Wymogi formalne:

1.       Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.       Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: kontakt@ekoskladsluzewo.pl i/lub t.kilanowski@ekoskladsluzewo.pl w formie skanu lub doręczona do siedziby Zamawiającego. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą firmę.

3.       Do oferty winien być dołączony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.      

IV.           Terminy:

1.       Termin składania ofert upływa 07.12.2023rgodz. 1100

Oferty złożone po tym terminie nie będą oceniane.

2.      Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.ekoskladsluzewo.pl

 

V.            Kryteria wyboru oferty:

cena – 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji po złożeniu oferty.

VI.        Informacje dodatkowe:

1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,

        unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,

        wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

2.       Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

3.       Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zapytania (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) –

       Tomasz Kilanowski, tel. 501 204 370

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/06/2023 na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/06/2023

na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12

 

I.             Zamawiający:

Nazwa:                Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. Z o.o.

Adres:                   ul. Polna 87, 87-710 Służewo

Telefon:               54/282 02 45; 600 880 241

e-mail:                  kontakt@ekoskladsluzewo.pl

 

II.            Przedmiot zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

III.          Wymogi formalne:

1.       Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2.       Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: kontakt@ekoskladsluzewo.pl i/lub t.kilanowski@ekoskladsluzewo.pl w formie skanu lub doręczona do siedziby Zamawiającego. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą firmę.

3.       Do oferty winien być dołączony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.      

IV.           Terminy:

1.       Termin składania ofert upływa 29.06.2023r. godz. 1300

Oferty złożone po tym terminie nie będą oceniane.

2.      Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.ekoskladsluzewo.pl

3.      Po wyborze ofert Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.

V.            Kryteria wyboru oferty:

cena – 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji po złożeniu oferty.

VI.        Informacje dodatkowe:

1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,

        unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,

        wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

2.       Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

3.       Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zapytania (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) –

       Tomasz Kilanowski, tel. 501 204 370

 

 

 

Prezes Zarządu

PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.

Zalacznik_nr_1_do_ZO 191212

Zalacznik_nr_2_do_ZO 191212

Link do Platformy zakupowej

Link do Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ekoskladsluzewo

 

Wszczęte postępowania