Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
"Ekoskład" Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ekoskladsluzewo.pl

Treść strony

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Uzyteczności Publicznej " Ekoskład" Spółka z o.o.

Przepisy ogólne.

1.

 1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników, niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

2.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje Przewodniczący ostatniego Zgromadzenia Wspólników i przewodniczy obradom Rady do czasu wybrania jej Przewodniczącego.
 2. Rada Nadzorcza odbywa pierwsze posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej powołania.
 3. Kandydat lub kandydaci na Przewodniczącego zgłaszani są na posiedzeniu przez Członków Rady. Wyboru dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 11 Statutu Spółki.
 4. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera się według zasad określonych w ust. 3.
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec Zrzadu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady.
 6. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego przed upływem kadencji. Pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy może złożyć każdy członek Rady na ręce Przewodniczącego Rady w terminie nie późniejszym niż wymieniony w paragrafie 6 ust.1 Regulaminu.
 7. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza odbywa się w trybie przewidzianym do ich powołania.

3.

 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym mija okres 3 lat od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
 2. Członek Rady Nadzorczej, który objął funkcję w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoją funkcję do końca kadencji Rady Nadzorczej.
 3. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Ray Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów. Rezygnacja powinna być złozona na ręce Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

Obowiązki Członków Rady

4.

 1. Członek Rady składa oświadczenie Zarządowi o aktualnym członkowstwie w radach nadzorczych lub zarządach spółek oraz utracie uprawnień do wykonywania czynności członka Rady Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni od wyboru lub utraty uprawnień.
 2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do nie ujawniania informacji osobom trzecim, do których dostęp uzyskał w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej, w szczególności w zakresie tajemnicy handlowej i innych przepisów o ochronie danych. Zwołanie, przebieg obrad i tryb podejmowania uchwał

5.

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, w terminach ustalonych w Statucie Spółki.
 2. Tryb zwołania i pracy Rady regulują przepisy paragrafu 11 ust. 1 i paragrafu 12 ust. 4 -7 Statutu Spółki.
 3. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie pisemnie informuje Zarząd.
 4. Przewodniczący Rady kieryje przebiegiem obrad Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności przebiegem obrad kieruje Zastępca Przewodniczącego.
 5. Zawiadomienia przesyłane Członkom Rady, w tym o zwołaniu posiedzenia Rady wysyłane są listem poleconym na adres wskazany Zarządowi przez Członka Rady. Za zgodą Członka Rady zawiadomienia te mogą być wysyłane pocztą elektoniczną lub faksem na adres (numer) wskazany przez niego Zarządowi. Wprzypadku poczty elektronicznej zawiadomienie uważa się za skuteczne, jeżeli nadawca otrzymał elektronicznie potwierdzenie o jego otrzymaniu lub jeżeli adresat przesłał pocztą elektroniczną informację otrzymanie zawiadomienia. W przypadku zawiadomienia wysłanego faksem, za skuteczność zawiadomienia przyjmuje się przesłane przez Czlonka Rady faksem podpisanej przez siebie informacji potwierdzającej informacji potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia.
 6. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.

6.

 1. Propozycje porządku obrad Rady Nadzorczej mogą składać Przewodniczącemu pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
 2. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek, co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej,  z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, oraz spraw dotyczących członków Rady powinny być dostepne i jawne dla Zarządu Spółki.
 4. Rada Nadzorcza może zaprosić na swoje obrady inne osoby, które mogą udzielić Radzie niezbędnych informacji.
 5. Obrady Rady są protokołowane przez osobe wyznaczoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę. Protokół może sporządzać osoba kierująca posiedzeniem Rady lub osoba przez nią wskazana. Protokół winien być sporządzany na bierząco w trakcie obrad i zostać podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych Członków Rady niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia.
 6. Za zgodą Członków Rady podpisy mogą być złożone w terminie późniejszym. Nie dotyczy to prowadzącego obrady.

7.

 1. Zgodnie Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, treść uchwał musi zostać przekazana Członkom Rady pocztą elektroniczną lub faksem w sposób określony w pkt. 5 ust. 5 Regulaminu. Po przekazaniu treści uchwały, gdy nie zostalo zgłoszone zastrzeżenie, co do jej treści, zostaje ona wysłana do podpisu przez wszystkich Członków Rady. Członkowie Rady poprzez złożenie swojego podpisu pod treścią uchwały głosują za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały.
 3. Wprzypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do treści uchwały, Rada Nadzorcza nie może podejmować tej uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jeden lub więcej Członków Rady łączą się z osobą kierującą obradami Rady poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady lub osoba przez nią upoważniona odzczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim Członkim Rady bioracym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Wtakim przypadku podpis pod protokołwm w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tej osoby w Posiedzeniu Rady.

8.

 1. Protokół z posiedzenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kowalik
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-14 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-28 13:52

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje, Agnieszka Kowalik referent ds. administracyjno-biurowych P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13356
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-08-12 10:13:25