Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
"Ekoskład" Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ekoskladsluzewo.pl

Treść strony

Akt Założycielski Spółki

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „EKOSKŁAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUŻEWIE

(Tekst jednolity z dnia 24.10.2013 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5675/2013, z dnia 24.10.2013 r.)

§ 1

Stawiający zwani dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką".

§ 2

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Służewo gmina Aleksandrów Kujawski, zaś obszarem jej działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar innych państw, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać terytorialne i rzeczowo zorganizowane odziały, może przystępować do innych podmiotów gospodarczych, a ponadto ma prawo ubiegać się o uzyskanie koncesji na prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem działania Spółki, jeżeli wymagać tego będą przepisy dotyczące koncesjonowania.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
 2. 01.30.Z Rozmnażanie roślin,
 3. 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 4. 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
 5. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 6. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 7. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 8. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 9. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
 10. 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
 11. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę ipowietrze do układów klimatyzacyjnych,
 12. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 13. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 14. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 15. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 16. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 17. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
 18. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 19. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 20. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 21. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 22. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 23. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 24. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 25. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 26. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 27. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 28. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 29. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 30. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 31. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 32. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 33. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 34. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 35. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
 36. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 37. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 38. 81.29.Z Pozostał sprzątanie,
 39. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 40. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych (3.792.500 zł) i dzieli się na siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć (7.585) równych udziałów po pięćset złotych (500 zł) każdy.
 2. Kapitał zakładowy wynoszący sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych (158.000 zł) pokryty zostaje wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy wynoszący trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.634.500 zł) pokryty zostaje aportem, na który składa się:
  1. wóz ascenizacyjny typ T-544, nr fabryczny 013, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 5404, o wartości dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy (10.562,40zł),
  2. ciągnik URSUS C - 5314, nr fabryczny 0115703, nr silnika P - 016447C, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 0753, o wartości dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy (29.299,20 zł),
  3. przyczepa rolnicza typ T - 169/1, nr fabryczny 1214, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 5404, o wartości siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy (7.488,20 zł),
  4. ciągnik URSUS C - 4514, nr fabryczny 0117440, nr silnika PO 17335C, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 0752, o wartości dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych (26.656 zł),
  5. ładowacz czołowy typ TUR - 4, T - 272, rok produkcji 1997, nr inwentarzowy 32 - 1/ZGZK, o wartości pięć tysięcy siedemset trzy złote czterdzieści groszy (5.703,40 zł),
  6. koparko- ładowarka typ MIKRUS 12H, nr fabryczny 112, rok produkcji 1997, o wartości sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy (6.868,80 zł),
  7. ładowarka Ł - 34 K z zamontowanym kompaktorem Ł - 34 K, nr fabryczny 19708/036, nr silnika 9707004680, rok produkcji 1997, o wartości sto tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote (100.422, zł),
  8. pojazd ciężarowy marki Renault Midlum 180.12/C, nr rejestracyjny CAL 68KG, rok produkcji 2005, nr identyfikacyjny VF644AEA000003982, wraz z wyposażeniem, to jest dwoma kontenerami i wyciągarką hydrauliczną, o wartości sto jedenaście tysięcy pięćset złotych (111.500 zł),
  9. pojazd ciężarowy marki Scania P94, rok produkcji 1999, nr rejestracyjny CAL 69KF, nr identyfikacyjny YS2P4X20001246843, o wartości pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych (51.000 zł),
  10. własność nieruchomości zabudowanej o wartości trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.244,500 zł), położonej w Służewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 148, o pow. 25.500 m², 152 o pow. 12.300 m², 147 o pow. 25.800 m², 149 o pow. 25.900 m², 150 o pow. 14.500 m², 151 o pow. 8.200 m², 155 o pow. 38.200 m², 173/1 o pow. 135 m², 153 o pow. 8.200 m², 134/3 o pow. 8 m², 134/4 o pow. 992 m² oraz 154 o pow. 9.300 m², na których to działkach posadowione są: pas zieleni izolacyjnej o powierzchni 2.628 m² (nr ewidencyjny 27-1/ZGZK), budynek socjalno-biurowy (nr ewidencyjny 18-1/ZGZK), budynek garażowo-magazynowy (nr ewidencyjny 19-1/ZGZK), kwatera balastu (nr ewidencyjny 13-1/ZGZK i 13-2/ZGZK), staw stabilizacyjny (nr ewidencyjny 14-1/ZGZK), kwatera na odpady inne niż niebezpieczne (nr ewidencyjny 15-1/ZGZK), drenaż nad i podfoliowy (nr ewidencyjny 16-1/ZGZK), płyty drogowe i żelbetowe na placu wewnętrznym (nr ewidencyjny 17-1/ZGZK), przepompownia odcieków z kręgów betonowych (nr ewidencyjny 24-1/ZGZK), przyłącze wodociągowe i uzbrojenie wodno-kanalizacyjne (nr ewidencyjny 25-1/ZGZK), ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupach stalowych (nr ewidencyjny 26-1/ZGZK), płyty drogowe na drodze dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych (nr ewidencyjny 17-2/ZGZK), płyty drogowe betonowe Jumbo 100/170 – 350 szt. oraz Mono 100/300 – 63 szt. (nr ewidencyjny 17-3/ZGZK), myjnia opakowań i środków transportu (nr ewidencyjny 20-1/ZGZK), piezometry kontrolne – 2 szt. (nr ewidencyjny 49-5/ZGZK), boksy na surowce wtórne 4 komory (nr ewidencyjny 21-1/ZGZK), boksy na odpady niebezpieczne 4 komory (nr ewidencyjny 22-1/ZGZK), brodzik dezynfekcyjny (nr ewidencyjny 23-1/ZGZK), waga SHENCKA o udźwigu 400 Mg (nr ewidencyjny 28-1/ZGZK), linie kablowe NN oświetlenie terenu 4 punkty – instalacje wewnętrzne (nr ewidencyjny 53-2/ZGZK), linia energetyczna SN napowietrzna 15 KW (nr ewidencyjny 53-1/ZGZK), sterownik wagowy Disomat plus, zestaw komputerowy do wagi samochodowej na składowisku (nr ewidencyjny 28-1/ZGZK i 28-3/ZGZK), hala sortowni (nr ewidencyjny 49-8/ZGZK), o łącznej wartości rynkowej trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.244.500 zł), dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta Kw nr WL1A/00024038/4;
  11. własność niezabudowanej nieruchomości o wartości czterdzieści tysięcy pięćset złotych (40.500 zł), położonej w Służewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156, o powierzchni 8.500 m², o wartości rynkowej czterdzieści tysięcy pięćset złotych (40.500 zł), dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta Kw nr WL1A/00032660/2.
 3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 4. Całość udziałów obejmuje i pokrywa wkładem pieniężnym i niepieniężnym - aportem Wspólnik Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

§ 7

 1. Kapitał zakładowy może zostać powiększony maksymalnie do wysokości pięć milionów złotych (5.000.000 zł) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała taka nie powoduje zmiany umowy Spółki.
 2. Każdy udział na Zgromadzeniu daje prawo do jednego głosu.

§ 8

 1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania Spółki i trwa do trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (31.12.1998).
 3. Bilans roczny, rachunek strat i zysków - powinny być sporządzone przez Zarząd do końca pierwszych trzech (3) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 9

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd Spółki.

§ 10

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki, funkcję tę pełni - Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
 2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
 5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Służewie lub w Aleksandrowie Kujawskim. 
 6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności,
  2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  4. zatwierdzenie, na wniosek Zarządu, zaopiniowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
  5. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  6. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  7. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  8. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego,
  9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  11. zmiana umowy Spółki,
  12. tworzenie kapitałów i funduszy celowych,
  13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki, utworzeniu innej spółki lub oddziału oraz likwidacji spółki,
  14. wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
  15. ustalenie wysokości i terminów dopłat oraz zwrotu dopłat,
  16. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
  17. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd o wartości przekraczającej 200.000 zł.
 7. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

§ 11

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% składu.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powołanych i odwołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty również wysokości odpisów na fundusze, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  2. powołanie i odwołanie członków Zarządu,
  3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
  4. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów,
  5. zawieranie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę,
  6. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  7. uchwalenie regulaminu Zarządu,
  8. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania. Decyzje o podjęciu uchwały w powyższym trybie podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 13

 1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy a także regulaminów i uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
 3. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania do świadczeń o wartości przekraczającej 100% wysokości kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
 4. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki na rok obrotowy Zarząd jest zobowiązany sporządzić w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Zarząd powinien również przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jeżeli taki obowiązek nakładają przepisy prawa lub uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednego członka.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 5. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Czynności z zakresu prawa pracy wobec członka Zarządu, w tym zwierania umowy o pracę dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 15

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu.
 2. Członek Zarządu może powołać i odwołać prokurenta.

§ 16

 1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku, który został wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki i został przeznaczony do wypłaty na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub części czysty zysk od podziału między wspólników.
 2. Spółka może tworzyć w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników z zysku kapitał zapasowy oraz inne kapitały i fundusze celowe.

§ 17

 1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 3. Umorzenie udziału może być dokonane z czystego zysku bądź przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału.
 4. Na wniosek Wspólnika Zarząd może wypłacić Wspólnikowi zaliczkę na poczet przewidywalnej dywidendy za rok obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę – zgodnie z art. 194 KSH.

§ 18

 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do dopłat w wysokości nie przekraczającej 100% wartości objętych udziałów.
 2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

 1. W przypadku likwidacji Spółki likwidatorami są Członkowie Zarządu albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Z chwilą otwarcia procesu likwidacji prokura wygasa.
 3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne akty normatywne.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „EKOSKŁAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUŻEWIE

(Tekst jednolity z dnia 24.10.2013 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5675/2013, z dnia 24.10.2013 r.)

§ 1

Stawiający zwani dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką".

§ 2

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Służewo gmina Aleksandrów Kujawski, zaś obszarem jej działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar innych państw, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać terytorialne i rzeczowo zorganizowane odziały, może przystępować do innych podmiotów gospodarczych, a ponadto ma prawo ubiegać się o uzyskanie koncesji na prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem działania Spółki, jeżeli wymagać tego będą przepisy dotyczące koncesjonowania.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
 2. 01.30.Z Rozmnażanie roślin,
 3. 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 4. 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
 5. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 6. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 7. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 8. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 9. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
 10. 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
 11. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 12. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 13. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 14. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 15. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 16. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 17. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
 18. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 19. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 20. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 21. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 22. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 23. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 24. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 25. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniemmotocykli,
 26. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 27. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 28. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 29. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 30. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 31. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 32. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 33. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 34. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 35. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
 36. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 37. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 38. 81.29.Z Pozostał sprzątanie,
 39. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 40. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych (3.792.500 zł) i dzieli się na siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć (7.585) równych udziałów po pięćset złotych (500 zł) każdy.
 2. Kapitał zakładowy wynoszący sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych (158.000 zł) pokryty zostaje wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy wynoszący trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.634.500 zł) pokryty zostaje aportem, na który składa się:
  1. wóz ascenizacyjny typ T-544, nr fabryczny 013, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 5404, o wartości dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy (10.562,40zł),
  2. ciągnik URSUS C - 5314, nr fabryczny 0115703, nr silnika P - 016447C, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 0753, o wartości dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy (29.299,20 zł),
  3. przyczepa rolnicza typ T - 169/1, nr fabryczny 1214, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 5404, o wartości siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy (7.488,20 zł),
  4. ciągnik URSUS C - 4514, nr fabryczny 0117440, nr silnika PO 17335C, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny WLF 0752, o wartości dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych (26.656 zł),
  5. ładowacz czołowy typ TUR - 4, T - 272, rok produkcji 1997, nr inwentarzowy 32 - 1/ZGZK, o wartości pięć tysięcy siedemset trzy złote czterdzieści groszy (5.703,40 zł),
  6. koparko- ładowarka typ MIKRUS 12H, nr fabryczny 112, rok produkcji 1997, o wartości sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy (6.868,80 zł),
  7. ładowarka Ł - 34 K z zamontowanym kompaktorem Ł - 34 K, nr fabryczny 19708/036, nr silnika 9707004680, rok produkcji 1997, o wartości sto tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote (100.422, zł),
  8. pojazd ciężarowy marki Renault Midlum 180.12/C, nr rejestracyjny CAL 68KG, rok produkcji 2005, nr identyfikacyjny VF644AEA000003982, wraz z wyposażeniem, to jest dwoma kontenerami i wyciągarką hydrauliczną, o wartości sto jedenaście tysięcy pięćset złotych (111.500 zł),
  9. pojazd ciężarowy marki Scania P94, rok produkcji 1999, nr rejestracyjny CAL 69KF, nr identyfikacyjny YS2P4X20001246843, o wartości pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych (51.000 zł),
  10. własność nieruchomości zabudowanej o wartości trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.244,500 zł), położonej w Służewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 148, o pow. 25.500 m², 152 o pow. 12.300 m², 147 o pow. 25.800 m², 149 o pow. 25.900 m², 150 o pow. 14.500 m², 151 o pow. 8.200 m², 155 o pow. 38.200 m², 173/1 o pow. 135 m², 153 o pow. 8.200 m², 134/3 o pow. 8 m², 134/4 o pow. 992 m² oraz 154 o pow. 9.300 m², na których to działkach posadowione są: pas zieleni izolacyjnej o powierzchni 2.628 m² (nr ewidencyjny 27-1/ZGZK), budynek socjalno-biurowy (nr ewidencyjny 18-1/ZGZK), budynek garażowo-magazynowy (nr ewidencyjny 19-1/ZGZK), kwatera balastu (nr ewidencyjny 13-1/ZGZK i 13-2/ZGZK), staw stabilizacyjny (nr ewidencyjny 14-1/ZGZK), kwatera na odpady inne niż niebezpieczne (nr ewidencyjny 15-1/ZGZK), drenaż nad i podfoliowy (nr ewidencyjny 16-1/ZGZK), płyty drogowe i żelbetowe na placu wewnętrznym (nr ewidencyjny 17-1/ZGZK), przepompownia odcieków z kręgów betonowych (nr ewidencyjny 24-1/ZGZK), przyłącze wodociągowe i uzbrojenie wodno-kanalizacyjne (nr ewidencyjny 25-1/ZGZK), ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupach stalowych (nr ewidencyjny 26-1/ZGZK), płyty drogowe na drodze dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych (nr ewidencyjny 17-2/ZGZK), płyty drogowe betonowe Jumbo 100/170 – 350 szt. oraz Mono 100/300 – 63 szt. (nr ewidencyjny 17-3/ZGZK), myjnia opakowań i środków transportu (nr ewidencyjny 20-1/ZGZK), piezometry kontrolne – 2 szt. (nr ewidencyjny 49-5/ZGZK), boksy na surowce wtórne 4 komory (nr ewidencyjny 21-1/ZGZK), boksy na odpady niebezpieczne 4 komory (nr ewidencyjny 22-1/ZGZK), brodzik dezynfekcyjny (nr ewidencyjny 23-1/ZGZK), waga SHENCKA o udźwigu 400 Mg (nr ewidencyjny 28-1/ZGZK), linie kablowe NN oświetlenie terenu 4 punkty – instalacje wewnętrzne (nr ewidencyjny 53-2/ZGZK), linia energetyczna SN napowietrzna 15 KW (nr ewidencyjny 53-1/ZGZK), sterownik wagowy Disomat plus, zestaw komputerowy do wagi samochodowej na składowisku (nr ewidencyjny 28-1/ZGZK i 28-3/ZGZK), hala sortowni (nr ewidencyjny 49-8/ZGZK), o łącznej wartości rynkowej trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych (3.244.500 zł), dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta Kw nr WL1A/00024038/4;
  11. własność niezabudowanej nieruchomości o wartości czterdzieści tysięcy pięćset złotych (40.500 zł), położonej w Służewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156, o powierzchni 8.500 m², o wartości rynkowej czterdzieści tysięcy pięćset złotych (40.500 zł), dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta Kw nr WL1A/00032660/2.
 3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 4. Całość udziałów obejmuje i pokrywa wkładem pieniężnym i niepieniężnym - aportem Wspólnik Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

§ 7

 1. Kapitał zakładowy może zostać powiększony maksymalnie do wysokości pięć milionów złotych (5.000.000 zł) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała taka nie powoduje zmiany umowy Spółki.
 2. Każdy udział na Zgromadzeniu daje prawo do jednego głosu.

§ 8

 1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania Spółki i trwa do trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (31.12.1998).
 3. Bilans roczny, rachunek strat i zysków - powinny być sporządzone przez Zarząd do końca pierwszych trzech (3) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 9

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd Spółki.

§ 10

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki, funkcję tę pełni - Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
 2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
 5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Służewie lub w Aleksandrowie Kujawskim. 
 6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności,
  2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  4. zatwierdzenie, na wniosek Zarządu, zaopiniowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
  5. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  6. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  7. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  8. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego,
  9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  11. zmiana umowy Spółki,
  12. tworzenie kapitałów i funduszy celowych,
  13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki, utworzeniu innej spółki lub oddziału oraz likwidacji spółki,
  14. wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
  15. ustalenie wysokości i terminów dopłat oraz zwrotu dopłat,
  16. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
  17. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd o wartości przekraczającej 200.000 zł.
 7. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

§ 11

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% składu.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powołanych i odwołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty również wysokości odpisów na fundusze, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  2. powołanie i odwołanie członków Zarządu,
  3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
  4. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów,
  5. zawieranie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę,
  6. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  7. uchwalenie regulaminu Zarządu,
  8. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania. Decyzje o podjęciu uchwały w powyższym trybie podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 13

 1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy a także regulaminów i uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
 3. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania do świadczeń o wartości przekraczającej 100% wysokości kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
 4. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki na rok obrotowy Zarząd jest zobowiązany sporządzić w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Zarząd powinien również przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jeżeli taki obowiązek nakładają przepisy prawa lub uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednego członka.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 5. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Czynności z zakresu prawa pracy wobec członka Zarządu, w tym zwierania umowy o pracę dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 15

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie członek Zarządu.
 2. Członek Zarządu może powołać i odwołać prokurenta.

§ 16

 1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku, który został wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki i został przeznaczony do wypłaty na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub części czysty zysk od podziału między wspólników.
 2. Spółka może tworzyć w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników z zysku kapitał zapasowy oraz inne kapitały i fundusze celowe.

§ 17

 1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 3. Umorzenie udziału może być dokonane z czystego zysku bądź przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału.
 4. Na wniosek Wspólnika Zarząd może wypłacić Wspólnikowi zaliczkę na poczet przewidywalnej dywidendy za rok obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę – zgodnie z art. 194 KSH.

§ 18

 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do dopłat w wysokości nie przekraczającej 100% wartości objętych udziałów.
 2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

 1. W przypadku likwidacji Spółki likwidatorami są Członkowie Zarządu albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Z chwilą otwarcia procesu likwidacji prokura wygasa.
 3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne akty normatywne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kowalik
  data wytworzenia: 2013-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-26 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-16 09:39

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje, Agnieszka Kowalik referent ds. administracyjno-biurowych P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-16 09:39:11